Reklamacje

Sklep internetowy Prosto z Podlasia, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, jego wady oraz uszkodzenia w trakcie dostawy, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, Towar wraz z opisem wady oraz formularzem reklamacyjnym (wzór formularza) należy odesłać na adres:  Adam Lewczuk, ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka . Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta.

Konsorcjum „Prosto z Podlasia” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany Towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Prosto z Podlasia oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres: Adam Lewczuk, ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Adam Lewczuk, ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Zwrot kwoty wynikającej z wartości zwracanego Towaru oraz kosztów jego dostarczenia do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.4. Regulaminu Sklepu. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Konsorcjum Prosto z Podlasia nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot kwoty, o której mowa powyżej, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu pieniędzy.