Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady korzystania z usług sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) dostępnego m. in. w serwisie Konsorcjum „Prosto z Podlasia” znajdującym się pod adresem www.prostozpodlasia.pl, lub pod niezależnym adresem: https://sklep.prostozpodlasia.pl/ (zwanym dalej Serwisem).
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest Adam Lewczuk, zamieszkały w Hajnówce, (kod pocztowy 17-200) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka, posiadający numer NIP 5431146550 oraz numer REGON 380882327, Adam Lewczuk Sery z Puszczy Białowieskiej (ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka).
  4. Kontakt z właścicielem Sklepu możliwy jest poprzez adres emailseryzpb@wp.pl, pod numerem telefonu 668425827 (opłata zgodna z cennikiem właściwego operatora) lub formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Serwisu.
 2. Definicje
  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie następujące:
  1. Klient (lub Użytkownik) – oznacza każdy podmiot (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania), który korzysta z usług i funkcjonalności Serwisu, a w szczególności – złoży zamówienie na nabycie Towaru w Sklepie internetowym;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Prosto z Podlasia (lub Sprzedawca) – oznacza Adama Lewczuka – właściciela Serwisu;
  4. Serwis (lub prostozpodlasia.pl) – oznacza serwis prostozpodlasia.pl, w którym dostępny jest również Sklep internetowy;
  5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
  6. Towar – oznacza wszelkiego typu produkty i usługi przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 2014, poz.827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Usługi – oznaczają usługi oferowane Użytkownikom w Serwisie;
  11. Użytkownik – zob. Klient;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 3. Zakres Regulaminu i warunki korzystania z Usług
  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu,
   2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Serwisu,
   3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu,
   4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Zainstalowana przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera) w najnowszej dostępnej wersji z włączoną obsługą Java Script;
   2. Minimalna rozdzielczość ekranu:1024×768 pikseli.
  3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, a także aktywnego adresu poczty elektronicznej e‐mail.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o takim ograniczeniu powiadomieni.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania z Serwisu i Sklepu internetowego
  1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczna rejestracja Klienta w Serwisie. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest jedynie podanie niezbędnych do tego danych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Sklepu (zgodnie z informacjami zawartymi w rozdz. 5 Regulaminu).
  2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.prostozpodlasia.pl oraz dokonać wyboru produktów do zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Po dodaniu wybranych produktów do Koszyka, należy (na podstronie Koszyka) wybrać sposób dostawy oraz płatności, a także podać dane osobowe niezbędne do wysyłki, postępując wg wskazówek dostępnych na kolejnych stronach Sklepu. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku „Kup i Zapłać”.
  2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi (w formularzu zamówienia) potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu.
  3. Dokonanie przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 1 stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty za zamówiony Towar.
  4. Klient dokonuje płatności w wybrany przez siebie w zamówieniu sposób.
  5. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta, który złożył zamówienie w sposób określony w pkt. 5.1, wiadomości e‐mail z potwierdzeniem zamówienia (w której wyszczególniony jest numer zamówienia oraz zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia). Ta wiadomość e‐mail stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Sprzedawcę.
  6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.
 6. Dostawa Towarów
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób określony na stronie https://sklep.prostozpodlasia.pl/warunki‐dostawy‐oraz‐sposoby‐platności
  3. Termin realizacji dostawy jest określony na stronie https://sklep.prostozpodlasia.pl/ /warunki‐dostawy‐oraz‐sposoby‐płatności.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e‐mail dokładnej specyfikacji Zamówienia oraz – wraz z zakupionym Towarem – dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT lub paragon).
 7. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób określony na stronie https://sklep.prostozpodlasia.pl/warunki‐dostawy‐oraz‐sposoby‐platnosci.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Adam Lewczuk ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka.
  2. Termin 14‐dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
   2. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
   3. towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Adam Lewczuk ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka. Przesyłki dostarczone do Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.
  6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
  7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości zwracanego Towaru oraz kosztów jego dostarczenia do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.4. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 8.7 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
  9. Reklamacje dotyczące Towarów
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, jego wady oraz uszkodzenia w trakcie dostawy, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
   2. W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, Towar wraz z opisem wady oraz formularzem reklamacyjnym należy odesłać na adres: Adam Lewczuk ul. St. Lema 2, 17-200 Hajnówka. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta.
   3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
   4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany Towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.
   5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad.
  10. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności
   1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
   2. Adam Lewczuk, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
   3. Adam Lewczuk oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
  11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
   2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres seryzpb@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
   4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres e‐mail) oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
   5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  12. Postanowienia końcowe
   1. Klient korzystający z Serwisu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych bądź błędnych danych.
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
   3. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę lub w momencie udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Wszyscy zarejestrowani Klienci Serwisu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.
   4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22_1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.